GRUP

D'INDEPENDENTS

DE COLLBATÓ

 

G I C

Què som
Qui som
Propostes
Contacta
Enllaços
Col·labora
 

ACTIVITAT

MUNICIPAL

El Grup Municipal
Mocions del GIC
Preguntes al Ple
Debats al Ple
Les teves propostes
 

 

DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 30 de setembre de 2005
Assumpte:  Resposta del GIC en relació a la proposta de ratificació del Conveni Urbanístic de Can Dalmases II, presentada per l'equip de Govern (PSC-CiU-ERC)

Propostes del GIC:

A) Sol·licitud de votació de la retirada de la proposta 

Volem, en primer lloc, fer una sèrie d’observacions sobre greus defectes de procediment en la tramitació d’aquesta proposta de ratificació d’acord, errors que sota el nostre criteri fan que aquesta proposta no es pugui votar en les condicions en què s’ha presentat sense vulnerar la llei. 

L’acord que es porta a ratificació no va acompanyat, com és preceptiu, de cap dels documents següents: 

a)     L’informe tècnic dels Serveis Municipals de Medi Ambient tal com estableix el Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. Cal dir que la major part dels punts del conveni fan referència a temes corresponents a Medi Ambient

b)    L’informe de la Comissió de Compatibilitat Mediambiental del Consell Municipal de Medi Ambient d’acord amb els articles 2 i 16 dels estatuts del Consell, aprovats per aquest ajuntament.

c)     El plànol de delimitació i definició de l’àmbit del conveni, document imprescindible per a la correcta identificació de les zones afectades pel conveni.

d)    El programa de participació, tal i com preveu l’article 8 i 59 del Decret Legislatiu 1/2005, indicat anteriorment.

e)     L’informe valorador de la correcta redistribució de zones d’espais lliures públics, equipaments i zones verdes. En l’informe de l’arquitecte municipal s’observen importants mancances relatives al just equilibri en les permutes de zones verdes i equipaments públics. Tal com estableix l’article 95 del Decret Legislatiu 1/2005 indicat abans “la modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda”. En conseqüència, i donat que en cap cas es justifica analíticament el manteniment dels paràmetres urbanístics dels sòls destinats a espais lliures, zones verdes i equipaments, no existeixen garanties de l’acompliment de la legalitat urbanística.

Seria també convenient, per tal de garantir que el conveni urbanístic assoleix els principis de preservació de l’interès general que l’han de regir, disposar d’un informe jurídic sobre el contingut del conveni. 

Finalment, s’aprecien evidents símptomes de vulneració de la legalitat en diferents punts del conveni: 

a)     Intent d’evitar l’aplicació de la Llei d’Urbanisme amb subterfugis com la reducció de sostre en zones de pendents superiors al 20% quan l’article 9.4 del Decret Legislatiu 1/2005 diu clarament que “El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.

b)    Intent de justificar un equilibri en l’intercanvi de sostre obviant que el Pla Parcial de Can Dalmases II estableix reduccions de sostre en parcel·les de pendents pronunciats, fet que no s’ha considerat en el càlcul de sostres (punt 2.a del conveni).

c)     Inclusió de contraprestacions inexistents, com el cas de la suposada cessió per part del promotor de l’espai superior de la carena en el límit amb el terme municipal dels Hostalets de Pierola, el qual ja és de titularitat pública per cessió obligatòria, segons resolució de la Direcció General d’Urbanisme de 14 de juliol de 1986 (punt sisè del conveni) o de fer-se càrrec de la conducció del torrent quan ja li pertocaria al promotor per les condicions del mateix projecte d’urbanització.

d)    Aportacions econòmiques sense quantificar per part del promotor, com és el cas de l’apartat final del punt primer, on es manifesta que “la Societat Bertrán Basauli, S.A. es compromet a aportar una participació econòmica per a l’ampliació del Pont de l’Avinguda Pierola”, i no s’estableix en quina quantitat.

e)     Establiment de pactes de favor, amb possibles conseqüències penals, com és el cas del punt 1.e) del conveni, on es condiciona l’obligatòria estabilització davant d’esllavissades de la zona d’equipaments del carrer de Manlleu a la revocació de la modificació iniciada. És evident que estem davant d’una infracció molt greu que s’ha de resoldre mitjançant expedient sancionador d’acord amb el Decret 201/1994, regulador d’enderrocs i altres residus de la construcció, la Llei 6/1993 reguladora de residus i la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tal com recull l’informe dels Serveis Tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament de Collbató de 10-1-2005, on s’inicia l’expedient informatiu.

f)      Intent d’eludir l’obligatorietat de l’aplicació de les mesures d’adequació de la urbanització als documents elaborats per la Diputació de Barcelona en relació amb prevenció d’incendis, evacuació i autoprotecció, que difícilment seran aplicables una vegada la urbanització s’hagi completat d’acord amb els pactes signats i no contempla l’dequació al Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. 

Per tots aquests motius, vistes les nombroses deficiències exposades, i d’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Grup Municipal Grup d’Independents de Collbató (GIC-EPM) demana que en finalitzar el debat es sotmeti a la consideració del Ple la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia amb la finalitat que l’expedient pugui ser completat i el conveni convenientment rectificat per tal d’adequar-lo a la legalitat. També demanem que constin en l’acta del ple les consideracions íntegres i literals que acabem de fer.

 


B) Exposició de vot 

Tal com ja hem exposat anteriorment, l’equip de govern ens presenta a ratificació un conveni de molt dubtosa legalitat, on s’arriben a acords amb una part dels propietaris de Can Dalmases II, sense tenir en compte la resta, al·ludint a la suposada negativa ciutadana al projecte de modificació del Pla Parcial. Un acord que, en primer lloc, demostra que l’acció empresa de suspensió de llicències i revisió del Pla podia tenir conseqüències positives pel desenvolupament del Pla i per la millora del medi ambient, la qualitat de vida i per la seguretat de les persones. I diem que podia tenir, perquè el que finalment s’ha fet és una burda concessió als interessos privats a canvi d’unes “possibles”, millor dit “fictícies” millores pel municipi. Senyors, a vostès els han colat un gol de campionat. Signen un acord, aixequen la suspensió, demà ja es pot construir i demà passat, quan la ficció no s’aguanti, podria passar, tal com reconeix el seu conveni, que els seus acords siguin nuls i llavors ja em diran vostès qui tira enrere. Expropiaran vostès cases ja construïdes? Tornaran al projecte original ? El que no podran fer és modificar novament el pla ni suspendre llicències perquè la Llei d’Urbanisme ho diu molt clar: durant tres anys no es poden tornar a suspendre tramitacions de planejament ni llicències (article 72 de la Llei 2/2002 d’Urbanisme). 

I no podem evitar entrar en cadascun dels punts perquè creiem que el tema és prou greu. Ho farem de manera sintètica i en els propers dies ja ho desenvoluparem amb tot el suport jurídic que correspongui i sol·licitant, si s’escau, les responsabilitats civils, penals i administratives que se’n puguin derivar. 

Analitzem en primer lloc les “concessions” del promotor: 

Punt primer, apartat a): El promotor accepta efectuar unes obres d’evacuació de pluvials al torrent quan aquestes, per llei, ja li corresponia fer al seu càrrec. 

Punt primer, apartat b): El promotor accepta fer-se càrrec de la canonada del C/Querol. Això no és més que un intent d’esmenar un altre dels efectes de la desastrosa gestió d’anteriors ajuntaments, quan van acceptar fer-se càrrec d’una canonada que en cap cas s’havia d’haver imputat a Can Dalmases I 

Punt primer, apartat d): El promotor farà un estudi o projecte relatiu als abocaments en la zona d’equipaments ubicats en l’inici del torrent. No s’indica si es farà càrrec de les solucions. Pensem que és deplorable i un acte d’irresponsabilitat per part de l’Ajuntament acceptar condicionar una actuació que atempta contra la seguretat de les persones i que s’hauria d’exigir o executar d’ofici a càrrec dels responsables dels abocaments. Cal indicar que per part de l’anterior equip de govern ja es van iniciar els tràmits legals per incoar les responsabilitats. Ara vostès pacten que ja es farà si revoquem la modificació del Pla.

 Punt primer, apartat e): El promotor es compromet a soterrar la línia de mitja tensió situada sobre la zona verda al costat de l’Avda de Pierola, sempre i quan sigui aquesta requalificada a urbana.. Francament, ens reservem el comentari per no ofendre aquesta institució, i demanem a la resta de regidors que reflexionin seriosament sobre els pactes que signen.

Punt primer, apartat f): Es pacta que tot això que, com hem vist, en gran part s’hauria d’exigir per Llei, es farà si s’aprova aquest conveni. A més aquest apartat remet als pactes sisè i setè on fixa un termini màxim de 30 dies hàbils des de la signatura del conveni fins a la retirada efectiva de la modicació i la suspensió de llicències actualment en vigor. Aquest termini entenem que serà d’impossible compliment ja que d’acord amb l’article 8 del decret 287/03 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el reglament parcial de la Llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme, aquest conveni s’ha d’exposar al públic per ser conveni que afecta a matèria de planejament o de gestió urbanística. Espero que per part de tothom s’hagi entès que l’acord que es presenta en el ordre del dia com a punt 11, no podrà ser vist i aprovat en aquest ple perquè en qualsevol cas seria una vegada passats els 30 dies hàbils de la exposició pública d’aquest conveni.

I per acabar-ho de rematar, un acord que pensem que deu ser una broma de mal gust o, si més no, una errada escandalosa: Bertran Basauli es compromet a fer una aportació econòmica NO QUANTIFICADA per a l’ampliació del pont. Amb un euro ja han complert.

Punt segon: Bertran Basalui redactarà la proposta de modificació del PGOU. Francament, pensàvem que vostès no arribarien tan lluny com per deixar en mans d’interessos particulars la modificació del nostre Pla General d’Ordenació Urbana de Collbató.

Punt segon b i c): Es pacta un intercanvi de sostre edificable de  Can Dalmases II de molt costosa edificabilitat i urbanització per sòl públic verd i d’equipaments de Can Dalmases I, sense justificar el just equilibri i oblidant que el sòl que es pretén qualificar de verd difícilment podrà tenir aquesta consideració per falta de la necessària funcionalitat que exigeix el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, admetent-se al mateix temps les famoses cases parellades que segons s’indica en el preàmbul de l’acord van causar tant rebuig popular. No han pensat en les conseqüències legals que se’n poden derivar i que ara no ens dedicarem a desgranar?. Han fet vostès el programa de participació de tot aquest assumpte? Què en pensen els veïns? O vostès han vingut aquí amb aquest acord sense consultar el poble?

Punt d) Es deixa en mans de l’atzar el que pugui passar amb la qualificació de terrenys d’altres titulars afectats i que no figuren en el present acord. No estem parlant, doncs, d’un conveni sobre Can Dalmases, sinó sobre una part de la urbanització. La resta, segons la proposta de l’equip de govern, queda totalment desprotegida.

Punt tercer: Amplien a 3 anys un pla d’etapes que ja en fa dos que estava exhaurit.

Punt quart: Ja s’han adonat, en arribar a aquest punt de l’acord, que tot això pot no prosperar per causes que vostès qualifiquen d’alienes. Senyors: en un procediment urbanístic no hi ha més actors que l’Ajuntament i la Generalitat, i avui per avui també els veïns. No creiem procedent dir-li a això causes alienes.

Punt sisè: Bertran Basauli cedirà generosament un espai, la carena, que resulta que és, per cessió obligatòria des de fa anys, de propietat municipal i qualificat de Parc Urbà Públic. Un altre insult a la nostra Institució.

I una omissió: L’acord no contempla un pacte sobre les despeses d’urbanització corresponents al 10% d’aprofitament mitjà

Vistos tots els arguments exposats, hem de manifestar que, deixant a banda comentaris que poden semblar irònics, ens sentim tristos i avergonyits de compartir la nostra presència en aquesta institució amb els regidors de PSC, CiU i ERC que han elaborat aquest esperpèntic text i que avui pensaven votar-hi a favor. Les conseqüències de la seva acció les lamentarà tot el poble de Collbató durant molts anys.

Per acabar volem demanar que l’informe de Secretaria reculli un antecedent que s’omet i que considerem de gran importància: l’acord de la JGL d’11 de març de 2005 on es donàvem instruccions als tècnics redactors de la modificació del Pla:

1)    Estudi de la supressió de la tipologia dels habitatges parellats.

2)    Estudi de l’eliminació dels tres passadissos verds dins l’àmbit delimitat per la Ronda d’Urgell i l’Avinguda Pierola.

3)    Estudi de la inclusió en el projecte futur d’urbanització de les xarxes de clavegueram i drenatge pròpies i les dels àmbits receptors.

4)     Estudi de l’ampliació del pont de la Riera de Can Dalmases d’accés a la urbanització.

El Grup d’Independents de Collbató vota rotundament NO al frau i, a més, es reserva el dret d’impugnar aquest acord per totes les vulneracions de la llei que comporta i demanem votació nominal

 

Votació: La sol·licitud de retirada del punt és rebutjada per l'equip de Govern (PSC-CiU-ERC)

El Conveni Urbanístic és aprovat amb els vots en contra del GIC

Debat:

Els arguments exposats pel GIC justificant el vot en contra de la Moció, són considerats per l'alcaldessa de demagògics i justifica que el Conveni no és més que un paper i una simple declaració d'intencions.

Josep Estradé per part del GIC indica que no es tracta d'un simple paper, sinó un Conveni Urbanístic, que en definitiva és una figura de planejament i que aquest compromet totalment el futur desenvolupament de la urbanització. Sol·licita que el conveni s'exposi al públic i s'obri el període d'al·legacions i de participació tal com estableix la Llei d'Urbanisme i l'alcaldessa respon que no ho faran, ja que no ho consideren necessari.

El GIC es reserva el seu dret a impugnar el acord.