GRUP

D'INDEPENDENTS

DE COLLBATÓ

 

G I C

Què som
Qui som
Propostes
Contacta
Enllaços
Col·labora
 

ACTIVITAT

MUNICIPAL

El Grup Municipal
Mocions del GIC
Preguntes al Ple
Debats al Ple
Les teves propostes
 

 

DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 30 de setembre de 2005
Assumpte:  Resposta del GIC en relació a l'aprovació de la revocació de la modificació del Pla Parcial de Can Dalmases II presentada per l'equip de Govern (PSC-CiU-ERC)

Propostes del GIC:

A) Sol·licitud de retirada: 

El nostre Grup Municipal Grup d’Independents de Collbató (GIC-EPM) sol·licita la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, d’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic d eles entitats locals, sobre la base dels argument següents: 

1)   Tal com s’exposava en la moció presentada pel nostre grup municipal durant el ple de 30 de setembre, el sector no consolidat, és a dir, no urbanitzat de Can Dalmases II, que representa el 51 % de l’àmbit (89.100 m2 sobre 175.048 m2 totals) podria requerir importants modificacions urbanístiques, tant en el traçat dels vials, pendents, radis de gir, amplades i nombre d’accessos, parcel·lació i sostres màxims d’edificabilitat com a conseqüència dels estudis de protecció contra incendis i de l’aplicació de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, del Decret 123/2005 de desplegament de la Llei anterior i del Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis, complementaris de la NBE-CPI/91, per a la qual cosa cal revisar les condicions urbanístiques del PGOU en l’àmbit de Can Dalmases II i proposar una planificació adequada per a la prevenció d’incendis.

Entenem que el fet d’obviar aquesta documentació, així com els estudis ja existents i la normativa anteriorment esmentada, pot comportar greus conseqüències pel futur de la urbanització, de les persones, dels béns i del medi ambient. No entenem, en definitiva, les presses en prendre decisions de tanta transcendència quan la suspensió de llicències encara seria vigent durant un temps raonable. 

2)   El mateix raonament és aplicable a altres consideracions com els estudis d’inundabilitat, recollida de pluvials, necessitats d’equipament, etc., que no s’acompanyen a la proposta de revocació del tràmit de modificació iniciat per l’Ajuntament i que, si s’aprova la proposta, ja no seran preceptius i possiblement no es duguin a terme en un futur pròxim. 

3)   Es suporta en un conveni urbanístic de dubtosa legalitat tal com hem manifestat anteriorment 

4)   Manquen els informes tècnics dels Serveis Municipals de Medi Ambient o, si més no, no consten en la documentació que vostès han aportat al Ple. 

5)   Manca l’informe preceptiu de la Comissió de Compatibilitat Mediambiental. En aquest punt, l’acord que vostès sotmenten a aprovació diu en el punt tercer que la revocació de la modificació del pla.”es comunicarà a la CCMA pel seu coneixement”. Aquest acord va frontalment en contra dels estatuts del consell de medi ambient i particularment els article següents: 

Article 2. Finalitats

1. El Consell ha de ser l’òrgan que impulsi i segueixi periòdicament totes les actuacions recollides en el PAA i vetlli per l’acompliment dels indicadors ambientals previstos per a tal finalitat.

2. El Consell serà consultat preceptivament per l’Ajuntament, de manera prèvia a la decisió respecte d’una acció o projecte mediambiental que pretengui endegar; especialment si fa referència a les línies estratègiques del PAA.

3. El Consell o la comissió delegada del mateix segons s’indica a l’article 16, en els terminis i amb el procediment indicats en aquests estatuts, emetrà el dictamen sobre la qüestió plantejada per l’Ajuntament, informant sobre la compatibilitat mediambiental de la proposta plantejada. Aquest informe anomenat Informe de Compatibilitat Mediambiental s’adjuntarà a l’expedient municipal i a l’acord de l’òrgan municipal que el resolgui. L’Ajuntament haurà de donar resposta fonamentada al mateix en el cas de ser rebutjat o modificat.

Article 16. De la Comissió per la Compatibilitat Mediambiental.

Les seves atribucions son:

a) Les d’informe preceptiu de compatibilitat mediambiental indicades a l’article 4.e).

b) Aquesta comissió es considera delegada del Ple del Consell en el període entre dos sessions.Per això, sempre haurà de donar compta del seu treball al proper Ple que es convoqui. 

Cal indicar en aquest punt que dita comissió va emetre informe favorable, per unanimitat de tots els seus membres, a la modificació que ara es proposa revocar. Tot una desincentivació de la participació ciutadana que, sens dubte es sentirà enganyada i defraudada. 

6)     La proposta no va acompanyada de cap document que acrediti l’argument exposat que “la majoria de residents estan en contra” de la modificació del PGOU que ara es vol revocar. La proposta, doncs, té com a únic argument l’”actitud dialogant del promotor”, un argument insubstancial, no justificat i de caràcter subjectiu. 

7)     La proposta no contempla tampoc el procés de participació ciutadana que estableix com a preceptiu l’article 59 del Decret Legislatiu 1/2005 d’Urbanisme.  

Per aquest motius, d’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Grup Municipal Grup d’Independents de Collbató (GIC-EPM) demana que al finalitzar el debat es sotmeti a la consideració del Ple la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia per tal que l’expedient pugui ser completat i sotmès a la necessària participació ciutadana.


Justificació de vot 

Anunciem el nostre vot contrari a la proposta de deixar sense efectes els tràmits fins ara realitzats per la modificació del PGOU de Can Dalmases II i retirada de la seva aprovació provisional pels motius anteriorment exposats i perquè en definitiva, entenem que la revocació de la modificació del Pla Parcial de Can Dalmases II és un pas enrere de conseqüències imprevisibles, la pèrdua irreparable d’una oportunitat única de salvaguardar el nostre entorn natural, aquest que vostè, senyora alcaldessa, definia com “un tresor” que calia mantenir i la pèrdua de la possibilitat de millorar les condicions de vida i la seguretat dels nostre veïns. Cal recordar que, segons el Decret Legislatiu 1/2005 d’Urbanisme, si s’aprova la proposta de l’equip de govern no es podran tornar a establir suspensions de llicències en un termini de trrs anys 

Entenem també que el conveni urbanístic signat i que vostès vinculen a aquest acord és, tal com hem exposat en el debat del punt 1, un frau de llei i un frau als veïns de Collbató, i que d’aquesta decisió es derivaran importants despeses econòmiques per l’Ajuntament i molt previsiblement pels veïns, que seran qui finalment hauran d’assumir importants càrregues econòmiques en el futur, per tal d’adequar la seva urbanització a la Llei. És, en la nostra opinió, una concessió als interessos d’uns pocs en contra dels interessos generals. Una concessió que quedarà per sempre retratada en la carena de Can Dolcet.

Srs. Regidors, tenien vostès dos opcions: una, tornar simplement a la situació anterior assumint el cost que això podria significar i l’altre: continuar tots junts amb la modificació iniciada i assolir així lo millor per Collbató. Opten per una solució que en res afavoreix l’interès públic i aviat s’adonaran que aquesta via no és possible. 

El nostre grup municipal de Collbató votarà doncs negativament a la proposta que es sotmet a debat i demanem votació nominal

Tanmateix, ens reservem el dret d’impugnació de l’acord en base a l’article 180 del decret legislatiu 2/2003 de règim local

 

Votació: La sol·licitud de retirada del punt és rebutjada per l'equip de Govern (PSC-CiU-ERC)

La moció de l'Equip de Govern és aprovada amb els vots en contra del GIC

Debat: El GIC insisteix en que aquesta revocació i el conseqüent aixecament de les suspensions de llicències és un error de la que es derivaran grans despeses pel municipi i que en aquest tema han privat els interessos privats per sobre dels públics. També es considera que es basa en un conveni que en cap cas s'hauria d'haver aprovat..

La regidora Cristina Fernández del PSC pregunta què havia fet el GIC per arreglar els problemes i Josep Estradé del GIC respon que l'acció havia estat la suspenció de llicències i la modificació del Pla Parcial de Can Dalmases, única via per adequar-lo a la llei actual