GRUP

D'INDEPENDENTS

DE COLLBATÓ

 

G I C

Què som
Qui som
Propostes
Contacta
Enllaços
Col·labora
 

ACTIVITAT

MUNICIPAL

El Grup Municipal
Mocions del GIC
Preguntes al Ple
Debats al Ple
Les teves propostes
 

 

DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 15 de juliol de 2005
Assumpte:  Propostes del GIC i debat sobre l'aprovació provisional del Projecte Centre de Poble

Propostes del GIC:

Intervenció punt 4 de l’ordre del dia: aprovació provisional Pla Centre de Poble: Ple municipal de 15 de juliol de 2005

E.Rogent.- Entén el grup municipal GIC_EPM que aquest punt s’hauria d’haver tractat en dos punts diferenciats.

Per una banda es resolen les al·legacions presentades i per l’altre es proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU en el centre del poble.

Dit això, pel que fa a les al·legacions, cal dir que llegida la proposta observem que les al·legacions presentades de números correlatius ......... no es diu expressament que en la part substancial es deneguen. Considerem que hauria de constar la denegació expressa del que no s’inclou a la modificació per tal d’evitar la possibilitat de recursos posteriors.

Cal indicar que d’aquestes al·legacions n’hi ha que demanen la retirada total del Pla i observem que no se’n diu res.

J.Estradé.- Pel que fa a la segona part del punt (quatre) fem les següents consideracions:

Valoració de les modificacions introduïdes en relació al projecte aprovat provisionalment

A) Sector 1

Aspectes positius de les modificacions introduïdes:

Entenem com a millores en relació al projecte aprovat inicialment, l’acceptació de aquelles esmenes que ja havíem acordat amb els veïns durant les reunions mantingudes durant el termini d’exposició pública

a)    La reducció de 116 a 92 habitatges i l’augment de locals i oficines.

b)     L’augment de la distància a vials de les línies d’edificació

c)     La reducció de les alçades reguladores en les zones de major impacte pels veïns afectats

d)     El manteniment com a zona d’equipament públic de tipus docent de la part Nord del sector

Aspectes negatius de les modificacions introduïdes:

a)     Entenem innecessari  definir amb més detall el perímetre d’edificació en la zona comercial ja que l’excés de definició de les delimitacions impedirà propostes arquitectòniques alternatives a les inicialment previstes pel promotor i que no són objecte en aquest moment de l’aprovació del planejament

b)     Entenem també oportú reconsiderar la proposta final relativa a places d’aparcament, de forma que quedi suficientment garantides tant la suficiència de places de superfície per la zona comercial com la correcte vialitat que hauria de transcórrer bàsicament pels vials de major capacitat: Avinguda del centenari i Rambla de la Generalitat 

B) Sector 5 

El projecte que es presenta per l’aprovació provisional ha reduït en 10 el nombre d’habitatges de Protecció Oficial passant de 40 a 30 amb una reducció de sostre edificable de 3.179 m2 a 2.400 m2. 

Preguntem a l’equip de govern el següent:

a)     Quines són les causes d’aquesta reducció ja que no s’ha registrat cap al·legació que així ho requerís.

b)     S’han considerat les conseqüències econòmiques que es deriven directament d’aquesta reducció ?. Un càlcul aproximat fet en base dels preus de construcció i de venda públics regulats en el decret d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i en base a estudis ja realitzats per part d’entitats sense ànim de lucre ens indica que la pèrdua econòmica per l’ajuntament derivada la reducció de sostre i nombre d’habitatges en el cas de la possible venda del sòl a alguna entitat dedicada a la construcció d’HPO podria xifrar-se en uns 411.000 euros (68,5 milions de pessetes), segons document adjunt.

c)      No existint al·legacions en contra de la proposta inicial, qui és el beneficiari final de la reducció proposada.?.

d)     Entenem que es pretengui una reducció del nombre total d’habitatges però no a costa dels habitatges amb finalitat social. Cal dir que també s’han eliminat els 11 habitatges protegits del sector 1. Si el que es pretén és un titular mediàtic que digui: hem reduït en 32 el nombre d’habitatges incialment previst, cal meditar que 21 d’aquests ho eren de protecció oficial. Per tant, la noticia més aviat podria ser un altre ben diferent: Hem sacrificat 21 HPO i 68,5 milions de pessetes. Com no estem en campanya encara, penso que més val que ens ho pensem bé i sense apassionaments partidistes prenguem les decisions més adients.

e)     Constatem que en el projecte inicialment aprovat consta clarament tant en la memòria com en el plànol O3.5 que la destinació del sector 5 és per Habitatge de Protecció Oficial, mentre que en el nou document que es porta a aprovació provisional, si bé la memòria recull el terme habitatge protegit, els plànols ja no ho recullen i simplement s’indica en una anotació marginal del nou plànol O3.5 que serà l”ús preferent”. La resta de quadres no recullen en cap moment la consideració d’HPO a diferència del sector 3 que sí s’indica clarament.

C) Sector 2 (Bombers) destinat a Habitatge Social

Tot i que no s’ha presentat al·legació per part dels veïns del C/ Josep Mª Lledó, l’AAVV van manifestar durant una reunió a l’Ajuntament el seu desig de que s’ampliés la línea de delimitació de l’edificació per permetre una major flexibilitat a l’hora de fer el projecte arquitectònic, reduint així l’impacte visual derivat de la construcció dels edificis.

PROPOSTES D’ESMENA 

En base a tot lo exposat, proposem que s’incorporin a l’aprovació provisional del projecte les esmenes següents:

1)     Sector 1 (Clots 2): Mantenir les delimitacions que constaven originalment en el plànol O3.1  (8 metres a vials laterals, 10 i 20 metres a l’Avinguda de la Generalitat) , per tal de permetre una major llibertat a l’hora de presentar els projectes constructius i revisar acuradament si les places de superfície proposades són suficients per garantir les necessitats derivades de la zona comercial

2)     Sector 5 (Hostal Vell):

a)     Incorporar en la memòria, en el seu punt A3 i en l’apartat de justificació de l’interès públic (pàg. 13), el redactat literal següent:

“L’ús d’habitatge en el sector 5 serà reservat íntegrament a Habitatge de Protecció Oficial en qualsevol de les modalitats contemplades en el Decret 454/2004 de Desplegament del Pla pel Dret a l’Habitatge o aquella norma de rang igual o superior que el substitueixi”

b)     Indicar en els plànols O2, O3.5 i Q1 la consideració d’HPO dels habitatges del sector 5, substituint la referència “Ús preferent”, per “Ús obligatori” en el plànol 03.5

c)     Mantenir el nombre d’habitatges en el 40 inicialment previstos i, en cas de que el projecte arquitectònic ho requereixi, sempre hi serem a temps de reduir-los ja que en aquest cas el sòl és nostre i els beneficis també.

3)     Sector 3 (Bombers):

Ampliar la línea de delimitació de l’edificació segons proposta de l’AAVV del Carrer Josep Mª Lledó i que bàsicament redueix la distància al Vial de Ronda i traça una línea continua paral·lela al C/ Muntanya que s’uneix amb l’actualment traçada (document adjunt)

GRUP MUNICIPAL DEL GIC-EPM

 

Votació: S'aprova provisionalment el projecte centre de poble per unanimitat
Debat: El Grup del GIC vota afirmativament ja que aquest projecte ha estat impulsat principalment pel nostre Grup i compta amb suficients valors positius per aprovar-lo, tot i que reiterem els arguments exposats durant el debat.

L'equip de Govern assumeix esmenar la referència a "ús preferent" relatiu al Habitatge de Protecció Oficial del Sector 5, per evitar dobles interpretacions i l'alcaldessa es reafirma en la seva voluntat de destinar aquest sector a HPO tal com reclama el nostre grup i tal com s'havia projectat des de l'inici. No s'accepta la inclusió del redactat proposat pel GIC que sota el nostre punt de vista garantiria millor l'ús d'habitatge protegit i evitaria qualsevol intent futur de canvi de destinació.

En quant a la pregunta relativa a les pèrdues econòmiques derivades de la reducció de 40 a 30 habitatges de protecció oficial, l'equip de govern no respon i sembla que es desconeix aquesta qüestió o no s'ha valorat. Per part del GIC es reitera que caldria tornar a la situació original ja que l'Ajuntament no es troba en situació de perdre fins a 68,5 milions de pessetes, simplement per una qüestió de criteris subjectius sobre la possible excessiva massificació del sector quan ni tant sols s'ha presentat un projecte arquitectònic. L'equip de govern no accepta aquest punt sense més arguments

L'equip de govern no accepta tampoc esmenar la línia de delimitació de l'habitatge social del sector bombers tal com reclama l'AAVV del sector.