www.collbatogic.org


DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 16 de juny de 2006
Moció: Resposta del GIC en relació a la proposta de ratificació del Conveni de cessió gratuïta de 25 m2
Text:

El nostre Grup entén que tot i podent considerar-se positiva l'ampliació de l'amplada del carrer que contempla el conveni, fet al qual ens adherim, discrepem de les conseqüències que se'n deriven, concretament de l'acceptació per part de l'Ajuntament del manteniment de la profunditat edificable i el consegüent apropament a les edificacions del C/Muntanya en 1,5 metres..

L'informe tècnic que acompanya el conveni basa la modificació del vial en una possible errada en el traçat del vial que defineix l'alineació en el Plànol III-8 d'alineacions i rasants i per tant considera que es pot acceptar la modificació del vial i el desplaçament de la profunditat edificable sense més tràmit. Entenem que aquesta és una interpretació temerària i lliure dels criteris d'interpretació del planejament urbanístic que s'estableixen en la Llei d'Urbanisme (article 10).

Per altre banda, sota el nostre punt de vista, la justificació tècnica de la modificació que comporta el conveni no és tant evident pels motius i fonaments següents:

•  Analitzat el plànol d'alineacions digitalitzat i contrastat amb el topogràfic escala 1/5000 que consta en l'expedient, es constata que els error són múltiples, que no existeix coincidència en les amplades totals entre façanes oposades i s'observa un evident desplaçament de l'alineació indicada en el plànol III-8 en la banda nord del C/Pau Bertran, coincidint en canvi l'alineació de la banda sud que ara es modifica. Aquest desplaçament és aproximadament de 2 m.

•  No obstant, en el PGOU no existeixen en aquest cas dubtes o contradiccions entre documents que justifiquin el canvi d'alineacions i profunditats edificables

•  L'article Art. 88 del PGOU estableix el següent:

88.l. La profunditat edificable es delimita per la línia de façana i la línia posterior edificació.

88.2. La profunditat edificable es determina al plànol III.8 d'alineacions i rasants segons criteris adaptats a la profunditat dels edificis preexistents i a l'ordenació prevista.

És a dir, el PGOU va marcar en aquest indret 14 metres de profunditat edificable per ser aquesta línia el límit de Can Botijut, l'edifici ara enderrocat i aquesta línia hauria de ser en conseqüència respectada amb la conseqüent pèrdua d'edificabilitat, mentre que el conveni signat la desplaça 1,5 metres al sud, apropant-la al C/Muntanya i manté l'edificabilitat. Es podria donar també en aquest cas una contradicció amb l'article 89 del PGOU que tracta del concepte de profunditat edificable.

•  La modificació de la profunditat edificable, sense entrar en altres detalls constructius i d'ordenació pot representar un perjudici evident pels veïns col·lindants, sense que aquests hagin estat informats del tema.

En conseqüència, el nostre Grup entén que el procediment de modificació d'alineacions i rasants s'hauria de sotmetre amb caràcter previ a la concessió de la llicència de construcció, tal com estipula la Llei d'Urbanisme, al procediment de modificació puntual del Pla General o si més no a un acte de replantejament entre l'Ajuntament, els promotors i els veïns afectats.

Per aquest motiu i amb la finalitat d'estudiar possibles al·legacions, expressem el nostre vot contrari a la ratificació del conveni signat.

 

Votació:

S'aprova amb els vots en contra del GIC

Debat

Nota: Les intervencions indicades són fruït de les anotacions presses pels propis regidors del GIC durant el debat. En cas d'existir contradiccions amb l'acte oficial del Ple, s'esmenaran quan aquesta sigui aprovada. Tanmateix, si algun membre del Ple Municipal manifesta discrepàncies de fons es consideraran els seus arguments i, en cas necessari, s'esmenarà
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal