GRUP

D'INDEPENDENTS

DE COLLBATÓ

 

G I C

Què som
Qui som
Propostes
Contacta
Enllaços
Col·labora
 

ACTIVITAT

MUNICIPAL

El Grup Municipal
Mocions del GIC
Preguntes al Ple
Debats al Ple
Les teves propostes
 

 

DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 19 de desembre de 2005
Assumpte:  Resposta del GIC en relació a l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament per l'exercici del 2006 presentats per l'equip de Govern (PSC-CiU-ERC)

Resposta del GIC

L’equip de govern de l’Ajuntament de Collbató presenta a debat i votació una proposta de pressupostos municipals per al 2006 que segueix en bona part el model establert per l’equip de govern anterior per a l’any 2005: uns pressupostos molt condicionats per la necessitat d’eixugar l’immens dèficit que ens van deixar les males gestions dels governs de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya en èpoques passades, i condicionats també per la necessitat de fer inversions al territori que normalitzin la situació urbanística de determinats barris, víctimes de l’afany lucratiu d’alguns promotors i de la mala gestió municipal en anteriors legislatures. Les línies principals dels pressupostos, doncs, han d’estar delimitades pels criteris del Pla de Sanejament que va aprovar aquest Ajuntament per als propers exercicis. 

Tanmateix, sobre aquesta proposta de pressupostos s’observen desviacions i aplicacions incorrectes dels criteris esmentats, que volem recordar sense entrar en el detall de cada partida pressupostària: 

  1. No s’ha fet balanç de l’exercici 2005. L’equip de govern no ha analitzat el grau de compliment del pressupost aprovat per a l’any anterior, tasca que hauria de ser prèvia a l’elaboració del pressupost següent si es vol fer de manera raonada i sobre una base constatable. L’únic document que s’aproxima a aquest balanç és un llistat sobre l’estat d’execució dels ingressos i les despeses previstos, sense fer-ne cap valoració. D’aquest llistat –fet el 16-12-05 a les 15.00 h i que ha arribat, per tant, al nostre grup poques hores abans d’aquesta sessió plenària-- es desprèn que s’han rebut 1.455.806 euros d’ingressos i s’han gastat 2.214.692 en despeses, de manera que, en data 16 de desembre, el dèficit del 2005 és de 758.886 euros. Evidentment, la probabilitat que abans de finalitzar l’exercici es rebi aquesta quantitat per igualar el pressupost és més que remota i hem de comptar ja que l’Ajuntament torna a generar dèficit.
  1. El pressupost no consigna cap mecanisme per cobrir el deute a curt termini, un dels grans pesos financers que recauen ara mateix sobre l’Ajuntament. Únicament es preveu el pagament d’interessos i comissions, però no de les quantitats que es deuen, cosa que manté la situació de redreçament econòmic en una posició precària.
  1. No s’hi consignen ingressos previstos i ja acordats, com els provinents del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per al període 2006-07, que ascendia a prop de 400.000 euros. Cal recordar que si aquestes aportacions no es consignen als pressupostos del 2006 o del 2007, es perdran definitivament. Tampoc no hi figuren les despeses associades a aquests ingressos, com ara l’execució del Pla de clavegueram, el pla director del qual figura a l’exercici 2005. Vista la proposta definitiva del PUOSC del 2006 no consta que Collbató hagi demanat cap assiganció per aquest exercici
  1. El pressupost proposat també ignora altres despeses en inversions i en despeses corrents que han estat debatudes en el marc d’aquest Ajuntament i que són considerades de forma general com a necessàries. Així, no hi ha consignació pressupostària per a la urbanització dels terrenys destinats a l’institut d’ensenyament secundari, que segons el programa del Departament d’educació ha d’entrar en funcionament el curs 2006-07. Tampoc no hi ha prevista cap despesa per a l’ampliació de l’escola bressol, ni per a la urbanització dels terrenys del nou CEIP, conceptes que aquest any són ja urgents. No s’hi ha inclòs cap despesa per a la rehabilitació del molí d’oli, malgrat el compromís adquirit pel regidor d’Obres i Serveis davant els pagesos de Collbató. No hi ha tampoc cap partida per a la creació del cos de policia local, una actuació reivindicada insistentment pel PSC de Collbató i que, a la llum dels pressupostos, sembla clar que ara no tenen intenció de dur a terme.
  1. El balanç ordinari, amb les dades provisionals que s’han facilitat al nostre grup i després de treure’n el capítol d’inversions i les despeses cobertes amb finançament extern, té un increment de despesa de 395.514 euros, mentre que els ingressos augmenten 264.466 euros. És a dir, que el dèficit generat per al 2006 en despesa ordinària augmenta en 131.048 euros, un 44% més que la previsió de l’any anterior. Aquest increment de la despesa ordinària no es correspon amb les línies generals del Pla de Sanejament aprovat, que recomanava no incrementar la despesa ordinària o, en tot cas i en funció dels resultats obtinguts en la reconducció del deute, establia un increment màxim de 56.000 euros, per al 2006 previstos per si es creava el cos de la Policia Local. Aquest límit de la prudència es depassa àmpliament amb la proposta de l’equip de govern.

Entre els increments de la despesa ordinària més significatius, i que no es justifiquen si hem de fer prevaler el Pla de Sanejament, hi ha els de l’àrea de Benestar Social, que creix un 27%, principalment a causa d’una contractació que es podia haver negociat de manera més favorable; l’àrea de Promoció Econòmica i Comunicació, que augmenta despeses en un 281%, diners que es pensen destinar sobre tot a campanyes de promoció i a la revista municipal (augmenta més d’11.000 euros anuals); i l’àrea d’Esports i Joventut, que duplica el seu pressupost al marge de subvencions i aportacions d’institucions. En partides concretes, sense entrar en detall, només esmentarem l’augment del 15% en els salaris dels regidors, un augment que en les actuals circumstàncies podem qualificar d’autèntica obscenitat, o l’increment de prop del 300% en concerts i espectacles. És obvi que aquest equip de govern no és conscient de la situació de crisi en què es troben les finances municipals ni del fet que aquestes despeses provenen de les butxaques dels veïns i veïnes de Collbató. Al mateix temps, es retallen partides que segurament l’actual equip de govern considera “no rendibles electoralment”, com ara les de Medi Ambient i les de Turisme, que han demostrat que són inversions absolutament justificades i que generen ingressos i beneficis notoris per al poble de Collbató. 

  1. Al pressupost figuren diversos conceptes com a despesa municipal quan no és gens clar que aquests càrrecs s’hagin d’atribuir a l’Ajuntament. És el cas de la reparació del camp de futbol (12.000 euros), que hauria de ser assumida per l’empresa que va ocasionar els desperfectes; o la rehabilitació de la bassa de Can Dalmases (6.000 euros), que ha estat assumida per la Fundació Territori i Paisatge; o la reparació del paviment de les Illes (20.000 euros), quan hi ha indicis que aquests desperfectes podrien haver estat causats per empreses constructores que treballen en l’actual urbanització de la Font del Còdol; o d’altres actuacions que són conseqüència de recepcions d’obres fetes amb precipitació.
  1. Pel que fa a les inversions, s’observa un error greu en la destinació dels ingressos obtinguts per la venda de patrimoni que creiem vulnera la legislació actual. La Llei d’Urbanisme de 2005 estableix a l’article 157.2 que “els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge s’han de destinar a conservar-lo i ampliar-lo”. En els pressupostos presentats, els ingressos obtinguts de la venda del terreny de la Fumada apareixen destinats a conceptes com “fotocopiadora”, “vehicle brigada”, “mesures de reducció de velocitat”, “moto”, “compra de para-sols”, etc., conceptes que no tenen res a veure amb la destinació obligada per la llei.

D’altra banda, bona part dels ingressos extraordinaris previstos per la venda de patrimoni o per compensacions de reestructuració en zona urbana no es destina a generar més aportacions d’institucions, cosa que faria augmentar considerablement les possibilitats d’inversió sense costos addicionals per a l’Ajuntament, sinó que s’aplica en actuacions que van acompanyades d’un altre finançament públic. Amb aquesta gestió es deixen d’ingressar diners molt necessaris per al municipi. L’actual equip de govern no ha sabut invertir correctament aquests ingressos extraordinaris. 

Al capítol d’inversions figuren uns ingressos en concepte de venda de patrimoni, relatius al solar de la zona de l’Hostal Vell, quan no existeix cap acord signat sobre l’esmentada venda, ni es contemplen les despeses financeres del crèdit corresponent a la venda. És una temeritat incloure als pressupostos un conjunt d’inversions significatives (Bosc d’en Misser, Els Clots I, reforç estructura Casal, etc.) vinculades a una venda que no està pactada. 

Al mateix bloc d’inversions no hi ha consignades les despeses d’urbanització corresponents al 10% d’aprofitament mitjà de les parcel·les de Can Dalmases II, tot i que la despesa figura al conveni subscrit entre l’Ajuntament i la promotora Bertran Basauli SA.  

En resum, el Grup d’Independents de Collbató considera que la proposta de pressupostos presentada per l’equip de govern no és sostenible ni creïble, ni s’ajusta a les circumstàncies reals en què es troba l’Ajuntament de Collbató. La despesa ordinària, lluny de contenir-se, s’incrementa de manera desmesurada i absolutament innecessària, amb actuacions que es poden considerar de clientelisme i propaganda electoral i no per beneficiar al poble. Aquest increment de la despesa ordinària es pretén cobrir amb ingressos extraordinaris com els que provenen de les compensacions pel projecte Centre de Poble, però què passarà quan no hi hagi aquestes aportacions extraordinàries? Se suprimiran les noves actuacions que pensen iniciar aquest any? L’equip de govern tampoc no s’ha preocupat d’aconseguir altres ingressos extraordinaris que puguin substituir els que va generar l’anterior equip i que es puguin destinar a despesa ordinària. 

Entenem que els pressupostos no s’adeqüen al Pla de Sanejament aprovat. Ni es destinen recursos a eixugar el deute a curt termini, ni es respecten els marges de contenció en la despesa. A més, l’equip de govern pretén vendre patrimoni municipal, és a dir de tots els veïns, per comprar objectes que d’aquí a deu anys ja no existiran. Canviem immobles per béns fungibles. I per tant no tindrem ni els objectes ni el patrimoni. I en la línia contrària, es deixen de fer actuacions considerades necessàries per a Collbató com la urbanització dels terrenys de l’institut, l’ampliació de l’escola bressol, les obres de clavegueram o el cos de policia local. 

Per aquests motius, considerem que la proposta de pressupostos s’hauria de refer tenint en compte aquestes observacions. Oferim a l’actual equip de govern la col·laboració del nostre grup per elaborar entre tots els grups polítics, en el termini d’un mes, una nova proposta que sigui adequada a la situació de crisi econòmica i de necessitat de redreçament en què es troba l’Ajuntament. En conseqüència, proposem deixar sobre la taula l’aprovació dels pressupostos per a l’exercici 2006 i convocar una comissió encarregada de reelaborar els pressupostos, amb participació de tots els grups polítics del poble. 

Collbató, 19 de desembre de 2005 

 

Votació: El pressupostos s'aproven amb el vot en contra del GIC
Debat: