GRUP

D'INDEPENDENTS

DE COLLBATÓ

 

G I C

Què som
Qui som
Propostes
Contacta
Enllaços
Col·labora
 

ACTIVITAT

MUNICIPAL

El Grup Municipal
Mocions del GIC
Preguntes al Ple
Debats al Ple
Les teves propostes
 

 

DEBATS I PROPOSTES EFECTUADES PEL GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ AL PLE MUNICIPAL

Data Ple: 30 de setembre de 2005
Assumpte:  Proposta del GIC per a la retirada dels punts 10 i 11 de l'ordre del dia relatius al Conveni Urbanístic de Can Dalmases i la revocació de la modicicació del Pla Parcial de Can Dalmases

Propostes del GIC:

En relació amb la convocatòria del ple ordinari de l’Ajuntament de Collbató que s’ha de celebrar el dia 30 de setembre de 2005, a les 20.00 h, el Grup d’Independents de Collbató (GIC-EPM) vol fer-vos arribar les observacions següents: 

La convocatòria del Ple es va fer efectiva el passat dimarts dia 27 a les 18,30 hores essent lliurada per la policia local als nostres regidors Elies Rogent, Josep Estradé i Jordi Serra. 

El mateix dia 27 a les 19 hores, aquests regidors es van presentar a les dependències municipals on el regidor i tinent d’alcalde Carles Gaya ens va rebre indicant-nos que la documentació no es trobava en les dependències municipals 

El dia 28 a les 18,30 hores els mateixos regidors, amb l’acord previ amb l’alcaldessa, van ser rebuts en les dependències municipals pel regidor de l’equip de govern, Roberto Rodríguez. Ens va lliurar els expedients del ple indicant-nos que no ens podia facilitar còpia dels punts 10 i 11 ja que la documentació d’aquests no era definitiva. Vàrem deixar nota escrita a la secretària sol·licitant que se’ns preparés còpia de la documentació dels punts 10 i 11 per recollir-la el matí següent. 

El dia 29 al migdia, el regidor Josep Estradé va parlar telefònicament amb la secretària de l’Ajuntament, Pilar Ferrer, sol·licitant aquesta documentació. La secretària ens va indicar que per ordre d’Alcaldia no se’ns podia facilitar ja que aquesta encara no era definitiva i que el punt 10 i 11 estan vinculats directament. Va indicar també que tant aviat disposés de la documentació se’ns comunicaria. 

A les 19.00 h del dia 30 de setembre de 2005, una hora abans de la celebració del ple municipal, aquesta documentació encara no ha estat lliurada per la Secretaria de l’Ajuntament als regidors del Grup Municipal GIC-EPM, tot i les reiterades sol·licituds. 

El Grup Municipal del Grup d’Independents de Collbató (GIC-EPM)  considera que l’Alcaldia de l’Ajuntament de Collbató ha vulnerat les disposicions legals en allò que estableixen els articles 98.b, 164.1, 164.2, 164.4 i 164.5 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. (DOGC de 20/05/2003) que a continuació es reprodueixen: 

Art. 98.b) Les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals ha d'ésser ratificada pel ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de base per al debat i, si s'escau, la votació, ha d'ésser a disposició dels regidors en la secretaria de la corporació abans de l'expedició de la convocatòria. 

Article 164

Dret d'informació

164.1 Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció. 

164.2 Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als membres de les corporacions quan:

a) Exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur responsabilitat.

b) Es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals són membres.

c) Es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de lliure accés als ciutadans. 

164.4 El que disposen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de l'obligació de facilitar a tots els membres de la corporació la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, des del mateix moment de la convocatòria. Quan es tracti d'un assumpte inclòs per declaració d'urgència, s'haurà de distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat. 

164.5 Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d'accedir a la informació requerida. 

Per aquests motius, sol·licitem la retirada dels punts 10 i 11 de l’ordre del dia del Ple de 30 de setembre de 2005, relatius a la proposta de ratificació del conveni urbanístic subscrit entre l’empresa Bertran Basauli SA i l’Ajuntament de Collbató (10) i a la proposta d’aprovació de deixar sense efecte els tràmits fins ara realitzats per la modificació del PGOU Can Dalmases II (11), ja que el nostre grup no ha pogut tenir accés a la documentació corresponent. Alhora, expressem la nostra protesta formal per la manca de respecte als drets dels regidors i l’incompliment de les obligacions de l’equip de govern. 

Collbató, 30 de setembre de 2005 

 

Votació: Prèvia consulta a la Secretària del Ple, s'accepta la retirada del punts 10 i 11 de l'ordre del dia
Debat: