www.collbatogic.org


El Consell de Medi Ambient contrari a la proposta d’ampliació de la Zona Industrial.
Després de 2 anys d’inactivitat, el Consell de Medi Ambient va ser finalment convocat per l’alcaldessa a instància d’un grup de membres del propi Consell que van sol•licitar la convocatòria d’un ple extraordinari. Cal recordar que els estatuts del Consell imposen la obligació que el President, en aquest cas l’alcaldessa, reuneixi l’Assemblea un mínim de 4 vegades l’any. També, els estatuts contemplen la possibilitat de que siguin els propis membres del Consell que el convoquin en cas que el president no ho faci.

Un dels punts a debat va ser la proposta d’ampliació de la zona industrial. L’alcaldessa, davant de les moltes preguntes al respecte, no va trobar arguments per defensar l’encaix de la proposta dins de les directrius de l’Agenda 21 Local de Collbató, més enllà de cobrir una necessitat econòmica immediata. Tampoc la regidora d’hisenda va trobar altres arguments i va manifestar que no es veuen capacitats de tirar endavant sense aquesta actuació. Davant la intervenció d’un membre dient que es podria potenciar el turisme va manifestar que dóna poc i que els ingressos derivats del turisme són tant sols de 100.000 euros/l’any. Hem de recordar-li que els derivats de l’actual zona industrial són “zero” tal com ratifica un informe tècnic del propi ajuntament.

Finalment la proposta va ser posada a votació i va ser rebutjada per 10 vots en contra de l’ampliació (3 representants d’entitats o sectors econòmics, 6 a títol individual i el representant del GIC) i 7 vots a favor de l’ampliació, dels quals 5 corresponen a membres de l’equip de govern (2 del PSC, 2 de CiU i 1 d’ERC) i 2 a entitats o sectors econòmics. Bàsicament els arguments expressats per justificar el vot contrari es van centrar en la poca sostenibilitat mediambiental de la proposta i en el canvi de model de municipi que produirà. Diversos membre del Consell van demanar que s’estudiïn altres alternatives o que es reconsideri la gran magnitud de l’ampliació proposada per l’equip de govern.

Ens resulta lamentable veure com l’equip de govern no té més idees que hipotecar el nostre territori i la qualitat de vida. Si no tenen idees, seria millor que escoltin les del demés. I també és lamentable que el regidor socialista Carles Gaya, representant del PSC en el Consell, posés en dubte la representativitat del sector dels pagesos. Tampoc podem dir gaire a favor de la intervenció del regidor de CiU, Enric Serra que , reiteradament va manifestar que el Consell l’havien reunit per “imperatiu legal”. Aquest és el concepte de participació que demostren els membres de l’actual equip de govern.

Un altre punt tractat va ser la renovació dels membres del Consell de Medi Ambient per haver ja transcorregut els dos anys que marquen els estatuts. Davant la queixa de diversos membres en el sentit que en aquests dos anys no se’ls havia convocat mai i per tant no havien pogut exercir la seva voluntat de participar en les qüestions del poble, finalment es van considerar aquests arguments, aprovant-se que aquells membres que desitgin continuar podran fer-ho per un altre període de dos anys.Informe del Consell de Medi Ambient
30-04-2007
  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal