www.collbatogic.org


El Pla territorial metropolit de Barcelona qualifica Les Ginesteres com espai a protegir

Lavantprojecte del Pla territorial metropolit de Barcelona (PTMB) proposa protegir la zona de les Ginesteres contra lactivitat urbanitzadora i amb aquesta finalitat la qualifica com a zona despecial inters agrcola

El PTMB s un dels set plans territorial parcials en qu es desenvolupa el Pla territorial general de Catalunya. A finals del mes de mar de 2008 sha publicat ja lavantprojecte del PTMB, com a resultat dels treballs de la Ponncia tcnica de la Comissi d'Ordenaci Territorial Metropolitana. Estableix tres estratgies: la d'espais oberts, la d'assentaments urbans i la d'infraestructures de mobilitat i planteja els objectius segents de preservaci del medi: fomentar el desenvolupament sostenible del pas, respectar les terres ds agrcola o forestal despecial inters, incentivar ls eficient dels recursos energtics i hidrulics, salvaguardar els espais naturals despecial inters i afavorir el mnim impacte ambiental de les actuacions amb incidncia territorial

En el cas concret de la regi metropolitana de Barcelona, el Programa de planejament territorial va redactar un total de quinze criteris, entre ells

a. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de lordenaci del territori: El sistema despais lliures sha de planificar proactivament, se li ha dassignar valor: no pot ser considerat com a residual al procs durbanitzaci si no com la base del planejament

b. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econmic del territori: En un paisatge tan antropitzat com el de Catalunya, la consideraci de lagricultura i les prctiques ramaderes i forestals tradicionals, com a factors conformadors de paisatge, ser primordial

En base a aquests criteris i objectius, el PTMB considera que les Ginesteres sha de preservar i potenciar pels seus valors agrcoles, paisatgstics i de connexi entre espais naturals i en conseqncia el qualifica com espai obert de protecci especial de la vinya.

Aquesta s ara per ara la realitat i aquesta s la opini dels experts que han elaborat lavantprojecte, recomanem als colleccionistes de curiositats que es guardin una cpia del plnol de mar de 2008. Hores dara, la nostra alcaldessa ja deu estar picant les portes dels seus amics influents per tal que aquest plnol i aquesta proposta no sigui ms que una ancdota. El GIC serem presents en la fase participaci del Pla i anirem seguint amb atenci levoluci de la proposta.

Pla territorial metropolit de Barcelona
27-04-2008

  

 

info@collbatogic.org

 
Avis legal